Què és un blog acadèmic

 

En Lluch i Nicolàs (2015): Escriptura acadèmica Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, redacció, citació i models definim:

El blog acadèmic és un lloc web on el responsable exposa i intercanvia informació lligada a l’àmbit acadèmic.

Com sabem, la informació s’estructura en forma de textos o articles anomenats posts, que s’hi actualitzen freqüentment i apareixen en pantalla recopilats de forma cronològica inversa, és a dir, en primer lloc apareix el post més recent. 

Habitualment, els continguts formen un tot lligat a una àrea de coneixement, un àmbit acadèmic, una línia d’investigació, una assignatura, etc. En el nostre cas, a la docència que el Departament de Filologia Catalana imparteix a diferents graus i del Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià

Com la resta de gèneres acadèmics, un blog el construïm a partir d’unes normes que conformen un llibre d’estil de redacció i edició que s’ha d’adaptar a les característiques del mitjà, el gènere, el tema i els destinataris.

En el nostre blog, les característiques que el particularitzen són:

 • Farem servir llenguatges diversos: escriptura, so, imatge, vídeo…
 • Inclourem hipervincles que permeten lligar una paraula, enunciat o imatge a un altre post del blog, o enllaçar amb continguts externs d’Internet com, per exemple, una entrada del diccionari, un article d’investigació o un llibre de la biblioteca.
 • Interaccionarem amb el lector de formes diferents com:
  • A través de la cerca d’una informació concreta a partir de les categories, les etiquetes o de forma personalitzada a través del cercador.
  • Amb l’escriptura de comentaris que permet el diàleg amb el text del post, compartint el post a les xarxes socials, etc.

 

Per què el Departament de Filologia Catalana de la UV crea un blog

Jenkins (2006) en el document Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century  afirma que:

Les dinàmiques de comunicació personal i social, intervingudes per tecnologies digitals en un entorn de convergència mediàtica, generen una cultura pròpia que s’anomena cultura participativa i que comporta un major ús de l’escriptura i de la lectura.

La conclusió del post que dedica Jenkins (2008) «Why Academics Should Blog» als blogs acadèmics ens ha motivat a encetar aquest canal de comunicació i sobretot aquest creador de continguts:

A la pregunta com fas aquestes coses? La resposta és contundent: l’execució d’un blog és un compromís i ha de ser entès com a part d’un conjunt més ampli d’obligacions professionals.

El compromís dels professors del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València és:

 

Quines són les característiques del blog

Per a la construcció del blog i dels posts adaptarem les propostes de:

Quin tipus de blog

Aquest és un blog de l’àmbit de la docència. Per tant, els objectius són:

 • Oferir informació d’estudi: materials, resums i apunts ordenats.
 • Suggerir lectures complementàries.
 • Reforçar els lligams entre el coneixement acadèmic i la societat, mostrant-ne connexions i línies transversals.

 

Qui publica

 • El professorat encarregat de l’assignatura i/o els estudiants que la cursen

 

Quin contingut

 • Compartirem informació, materials o apunts de les assignatures impartides pel professorat del Departament de Filologia Catalana.
  • Aquest material serà una guia del treball per als estudiants i per als professors, que els retorna la construcció de coneixement en l’espai de comunicació de les classes.
 • Oferirem documents, materials, lectures relacionades amb una assignatura o un blog d’assignatures lligades temàticament.
  • Professorat i alumnat de les assignatures compartiran el coneixement construït durant tot el grau.
 • Compartirem la planificació d’un projecte docent, el procés i els resultats de la recerca i els comentaris que ens ajudaran a construir, des de la diversitat i l’intercanvi, la docència en llengua i literatura catalanes.

 

Continguts

Aquest és un blog de la docència concreta de les assignatures que el Departament de Filologia Catalana imparteix a diferents graus i del Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià.

Així doncs, els continguts que el lector pot trobar està classificat (a través de les categories) per assignatures estan escrits pel professorat o pels estudiants i poden ser:

 • Notícies relacionades amb el camp d’estudi de l’assignatura per promoure el debat, el contrast d’opinions, la presa de posicions per part dels estudiants i la comunitat acadèmica.
 • Articles o documents que volem treballar i millorar per mitjà de la participació dels nostres estudiants.
 • Informació o comentaris crítics sobre fonts virtuals diverses diferents: d’altres blogs o webs que continguin posts crítics, articles, resums, recensions o ressenyes, etc.
 • Butlletins periòdics amb recursos d’un àmbit de coneixement determinat, elaborats pels estudiants i supervisats pel professor, com a part de l’avaluació de l’assignatura.
 • Opinions relatives a un tema concret, com pot ser el funcionament de programes informàtics, esdeveniments acadèmics, etc.
 • Idees sobre un tema de treball a la manera d’una pluja organitzada, lineal i progressiva que permet alimentar un projecte, un tema d’estudi o de discussió, etc.
 • Podcasts o vídeos de les diferents pràctiques docents però també de les conferències, col·loquis, seminaris, jornades o congressos que organitzem sobre la nostra docència.
 • Entrevistes amb persones de la comunitat acadèmica (professors, estudiants, etc.) o d’altres que puguen ser rellevants.
 • Anuncis o demandes de col·laboració, de resolució de dubtes, de recomanació bibliogràfica o altres formes d’interacció relatives a una recerca en marxa: el TFG, el TFM, la tesi doctoral o un projecte d’investigació.
 • Respostes, des de la docència, als temes del dia. Per exemple, glossar notícies que tinguen una connexió amb el nostre camp; refutar llocs comuns o tòpics erronis; aclarir malentesos, precisar usos terminològics…
 • Dades sobre el procés d’una pràctica docent. 
 • Resultats de les pràctiques realitzades a l’aula.

 

Organització del contingut

Una bona classificació dels continguts és fonamental per construir un coneixement ordenat en un blog i per poder recuperar-lo de manera eficaç i ordenada. Per això, cada post inclourà:

 • El títol de cada post descriurà de manera clara i directa el contingut que desenvolupa el text.
 • Les dues primeres línies són un subtítol que amplia la informació del títol.
 • Les categories classifiquen els posts. Cada categoria té el nom d’una de les assignatures del Grau o del Màster i, per tant, el lector trobarà en cada categoria tots els continguts de l’assignatura.
 • Les etiquetes classifiquen els continguts concrets de cada categoria, a la manera de les paraules clau d’un article, permeten organitzar-ne els continguts i faciliten la recuperació de la informació.

 

Com citar el post

Compartim la perspectiva de Charpenter (2014: 13) quan afirma que:

El blog és la baula perduda entre els documents científics i la simplificació excessiva d’alguns manuals o articles periodístics, ja que pot ocupar un terreny híbrid entre l’article acadèmic convencional, les notes del laboratori o la interacció que es dóna en un seminari científic.

Per aquesta raó, cada post acabarà amb una referència bibliogràfica que permet el lector citar-lo adequadament. En aquest cas:

Lluch, Gemma (2018): «Llibre d’estil del blog», Departament de Filologia Catalana. Blog de Docència, 9-05-2018, Enllaç: http://dfcdocencia.blogs.uv.es/2018/05/09/que-es-un-blog-academic/ 

Sobre el Blog

Innovació Docent del Departament de Filologia Catalana

En les assignatures de Llengua, Traducció i Literatura catalana un estudiant ha de ser capaç d’analitzar, emetre judicis o elaborar un text creatiu a partir de l’anàlisi discursiva. A més, ha de saber expressar-ne els resultats de manera eficaç i comunicar-los a través dels mitjans socials.

Per aquesta raó, el professorat dels graus del Departament de Filologia Catalana  i del Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià iniciàrem en el curs 2017-2018 aquest projecte d’innovació docent:

Hem partit de metodologies docents innovadores en la Filologia Catalana en un contingut procedimental transversal com és la producció textual i hem assajat mètodes per a la producció textual acadèmica en els nous escenaris virtuals.

Objectius i desenvolupament

 1. Renovar la metodologia docent, de manera conjunta, d’assignatures que treballen l’anàlisi de textos i l’escriptura com a eina per transmetre idees, problemes i solucions dins de l’àrea d’estudi i per dominar destreses com la crítica i l’anàlisi de manifestacions lingüísticoculturals.
 2. Traslladar el discurs oral formal acadèmic a escenaris virtuals; amb tècniques d’elaboració de discursos, de comparació de la llengua escrita i oral i de treball del llenguatge verbal i no verbal.
 3. Emprar l’escriptura creativa com a recurs per avaluar l’assoliment de la competència relativa al coneixement dels mètodes i tècniques d’anàlisi de textos teatrals.
 4. Utilitzar els mitjans socials com a plataformes d’escriptura i de comunicació.

En resum

Hem posat en marxa aquest projecte:

Primer, perquè no és habitual posar a dialogar professors d’aquestes matèries i de nivells de Grau i de Màster sobre formes de renovació de metodologies docents en un contingut procedimental transversal com és la producció textual.

Segon, perquè és necessari iniciar metodologies docents que ajuden el professor a guiar la transformació de la producció textual acadèmica formal dels estudiants en textos susceptibles de ser utilitzats en els nous escenaris comunicatius orals i escrits a través de plataformes i eines dels mitjans socials.

Aquestes dues accions fonamenten el projecte que presentem i signifiquen una innovació educativa enorme en una àrea com la nostra lligada a pràctiques docents molt tradicionals. A més, les investigacions que hem consultat dels resultats de pràctiques similars en altres àrees de coneixement ens fan partir de la hipòtesi que aquestes pràctiques ajudaran a millorar notablement la nostra qualitat docent.

Per a la construcció dels textos seguirem les propostes de:

El grup ja va participar en el projecte «Metodologies d’avaluació en l’ensenyament/aprenentatge de la llengua catalana oral» dirigit per Ramon Rosselló; per tant, partim d’una experiència prèvia de treball conjunt i de diàleg transversal.

Lluch, Gemma (2018): «Docència del Departament de Filologia Catalana», Departament de Filologia Catalana. Blog de Docència, 9-04-2018, Enllaç: http://dfcdocencia.blogs.uv.es/2018/04/09/docencia/

Sobre el Blog